Постојеће стање

Јавно предузеће за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија основано је због статусне промене у Радио дифузној установи Радио телевизија Србије, доношењем одлуке Владе Републике Србије („Службени  гласник РС“ брoj 38/2010) о оснивању ЈП „МРЕЖАМОСТ“.

Као централна институција која истражује начине и могућности за унапређење информисања на територији АП Косово и Метохија ЈП Мрежа Мост путем електронских  медија на српском језику, обављањем своје основне делатности  и остваривањем својих основних задатака, доприноси квалитету програмских садржаја које емитују електронски медији на КиМ, из области информисања, културе, спорта и забаве на сопственом језику како не би били изоловани и ускраћени за правовремене информације. Овај вид комуникације са српским становништовом има велики значај за политичку, привредну и културну историју Републике Србије.

Програм који производе и емитују електронски медији на српском језику, на основу резултата истраживања за унапређење информисања које спроводи јавно предузеће, пажљиво је биран и усмерен на очување српске културне баштине, писма и језика као и опстанка Срба у АП Косово и Метохија. У врло тешким условима, сликом и тоном бележе се и чувају од заборава културно историјско наслеђе наших предака на том простору, културне манифестације, дневно-политички и спортски догађаји. Обавезу да програм на српском језику гледају и у најизолованијим енклавама настоји се да се дигитализацијом сигнала обезбеди да сваки становник има могућност да буде објективно и правовремено информисан.

У времену у коме електронске комуникације бележе силовиту експанзију обавеза електронских медија на Косову и Метохији је да српском живљу на територији АП Косово и Метохија  омогуће да им информације на сопственом језику буду лако доступне.

Без обзира на отежане услове пословања Предузеће, обзиром да својим истраживачким радом мора да унапреди информисање путем електронских медија на простору Косова и Метохије, да послује у времену неизвесном за безбедан рад и постојање електронских медија, увек је пословало са добитком и задовољавало критеријуме ликвидности и рентабилности без задужености, што настоји да одржи и у наредном периоду.

ОПИС ЖЕЉЕНОГ СТАЊА

МИСИЈА

Мисија ЈП „МРЕЖАМОСТ“ је да кроз Дигиталну агенду Републике Србије  унапреди медијску писменост и на тај начин допринесе даљем јачању демократских односа у друштву. Захтев модерног друштва је релевантна, објективна и правовремена информација, поштовање и неговање традиције, језика и културе изражавања, спречавања насиља и говора мржње. Уз подршку јавног предузећа електронски медији на Косову и Метохији својим програмским садржајима промовишу стваралаштво, културу и очување идентитета Срба на територији АП Косово и Метохија. Кроз политичку непристрастност, слободу изражавања, креативност и програм трајних и универзалних вредности доприносе квалитету живота гладалаца.

Кроз истраживачки рад у области информисања  јавно предузеће утиче на електронске медије на КиМ да пруже програмску разноликост кроз различите жанрове. Имају обавезу да према гледаоцима делују иновативно кроз стварање и примену нових програмских формата.  Такође, сав програмски садржај који нуде гледаоцима морају израдити и емитовати по највишим стандардима тако што прате најновија технолошка достигнућа и обавезу дигиталног емитовања програма. Важно је да су лако доступни гледаоцима и да се прилагођавају њиховим потребама.

Унапређивање система информисања подразумева јачање капацитета свих учесника у процесу јавног информисања и обавезу да раде у јавном интересу.

ВИЗИЈА

Кључне вредности на којима се заснива развојна визија унапређивања електронских медија на српском језику у АП Косово и Метохија су:

 • давање смерница на основу истраживачког рада јавног предузећа и пружање подршке електронским медијима на АП КиМ при  производњи и емитовању разноврсних форми  информативног, едукативног и забавног садржаја
 • дефинисање циљних група кроз истраживачки рад јавног предузећа за праћење програмских садржаја електронских медија на АП КиМ
 •  кроз пружање стручне и техничке подршке најутицајниjим медијима на српском језику на теритоји АП  КиМ  имамо право да захтевамо постављање стандарда квалитета производње и емитовања програма
 • кроз законски обавезну дигитализацију програма, електронски медији  на простору АП КиМ морају бити доступнији грађанима, одговорити њиховим потребама за бољи квалитет програма и благовремено достављање информација.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

Као централна институција око које су окупљени електронски медији на српском језику у АП КиМ мора се развијати континуирана сарадња са локалним институцијама у Покрајини и ван ње. Неопходно је подржати електронске медије да се ослоне на сопствене програмске ресурсе које већ деценију производе, емитују и чувају, као и прилагодити организациону структуру и повећати њену флексибилност, а све у циљу спремности да се одговори новим изазовима у области електронских медија. Боље позиционирање на тржишту могуће је постићи и стварањем модерног и динамичног сектора маркетинга.

У складу са тим ЈП „МРЕЖА МОСТ“   ће у наредном периоду бити оријентисана на:

 1. Развој предузећа и усмеревање ка тржишту
 2. Активности на изради нове унутрашње организације и систематизације радних места
 3. Унапређење управљања кадровима
 4. Истраживање и израда програма за уређивање процедура у пословању
 5. Истраживање нових могућности за пружање подршке електронским медијима за развој и унапређивање квалитета телевизијског и радијског програма
 6. Активности на унапређивању рада сектора маркетинга
 7. Изналажење могућности за даљу оптимизација трошкова пословања
 8. Бољу позицију на тржишту
 9. Активно истраживање у области унапређења програмског и продукционог планирања електронских медија на АП КиM
 10. Пружање саветодавних услуга електронским медијима на КиМ у пажљивом одабиру програма и унапређењу уређивачке политике
 11. Активну презентацију активности јавног предузећа и електронских медија са КиМ у оквиру програма електронских медија на КиМ и друштвеним мрежама
 12. Инсистирање на програмским саджајима регионалног карактера сопствене продукције електронских медија са КиМ
 13. Активности јавног преузећа које утичу на стварање кредибилитета и угледа у јавности електронских медија са КиМ

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Остваривање стратешких циљава има задатак да обезбеди опстанак предузећа као носиоца развоја и унапређивања информисања путем електронских медија на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохије кроз координацију са електронским медијима и остати лидер у информисању на овим просторима.

МОГУЋНОСТИ

СНАГЕ