Јавно предузеће за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија основано је због статусне промене у Радио дифузној установи Радио телевизија Србије, доношењем Одлуке Владе Републике Србије ( „Службени гласник РС“ број 38/2010) о оснивању ЈП „МРЕЖАМОСТ“.

Оснивање Јавног предузећа уписано је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем БД 80905/2010 од 22. јула 2010. године, матични број 20665483, ПИБ 106712621.

Оснивач Јавног предузећа је Република Србија у чије име оснивачка права врши Влада, Београд, Немањина 11.

У складу  са наведеном Одлуком дана 22.07.2010 године, ЈП је регистровано у Агенцији за привредне регистре и преузело средства којима послује РДУ РТС а која су унета у имовину те установе као део основних средстава ЈП РТС – дела предузећа Радио телевизије Приштина, која су у државној својини, утврђена интерном, књиговодственом евиденцијом и пописом средстава у оквиру РДУ РТС са стањем на дан 31.12.2009.године.

Одлуком о оснивању регулисано је да ће Предузеће поред наведене делатности радити и следеће послове:

  •  Развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија;
  • Координација  електронских медија који емитују свој радио и ТВ програм на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија;
  • Пружање помоћи електронским медијима у набавци студијске и емисионе технике, телекомуникационих уређаја и програма;
  • Пружање помоћи електронским медијима у обезбеђивању средстава за материјалне трошкове;
  • Пружање стручне помоћи електронским медијима на АП КиМ;
  • Друге послове од значаја за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.